Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
Подкрепа за решения в полза на по-чиста енергия
Какво е RETScreen?

Щракнете тук, за да изтеглите *.pdf (1.76 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

RETScreen за анализ на проекти с използване на чиста
Кратко описание

RETScreen за анализ на проекти с използване на чиста енергия е световен водещ програмен продукт за улесняване вземането на решения. Той се предлага напълно безплатно от Канадското правителство като част от признанието на Канада за необходимостта от предприемане на интегриран подход в борбата с климатичните промени и намаляване на замърсяването. RETScreen е доказало се средство за подпомагане на проекти за използване на чиста енергия по света.

RETScreen значително намалява разходите (от финансова и времева гледна точка), свързани с определяне и оценяване на потенциални енергийни проекти. Тези разходи, които произлизат от следните етапи: предварително проучване на осъществимостта, проучване на осъществимостта, разработка на проекта и инженерно-техническа работа могат да бъдат значителни бариери пред разгръщането на енергоефективни технологии и технологии на възобновяеми източници на енергия. Чрез намаляване на тези бариери, RETScreen намалява стойността за включване в проекти и започване на бизнес в областта на чистата енергия.

RETScreen позволява на ръководители и на професионалисти да определят дали предложените проекти в областта на възобновяемите източници на енергия, енергийната ефективност или комбинираното производство са финансово обосновани. Дали проектът е осъществим—или не е—RETScreen ще помогне на ръководителите да разберат това: бързо, недвусмислено, в удобен за потребителя формат и на относително ниска цена.

RETScreen:
  • Се използва от повече от 425 000 човека в 222 страни и територии
  • Е достъпен на 35+ езика и покрива повече от 2/3 от световната популация
  • Е част от учебния план в повече от 600 университети и колежи по света

RETScreen е директно отговорен за над 7 милиарда щатски долара спестени от потребителите в световен мащаб, число, което се очаква да достигне 8 милиарда щатски долара до 2013 година. Чрез силата на източниците на чиста енергия, RETScreen косвено допринася за значителното намаляване на емисиите на парникови газове - намаляване, минимално оценено на 20 милиона тона годишно до 2013 година. Според разчетите, до 2013 година RETScreen ще е помогнал за внедряването на най-малко 24 GW от инсталирания по света чист енергиен капацитет на стойност приблизително 41 милиарда щатски долара.


Програмно осигуряване и данни
Програмно осигуряване и данни

RETScreen е най-обширният продукт по рода си, което позволява на инженери, архитекти, както и финансови плановици да създават модели и да анализират проекти в областта на чистата енергия. Ръководителите могат да извършват стандартен анализ в пет стъпки, включващи енергиен анализ, анализ за разходите, анализ емисии, финансов анализ и чувствителност/анализ на риска.

Технологиите, включени в моделите за проекти на RETScreen, са всеобхватни и обхващат традиционни и нетрадиционни източници на чиста енергия, както и конвенционални източници на енергия и технологии. Примери за тези проектни модели включват: енергийна ефективност (от големи промишлени обекти до отделни къщи), отопление и охлаждане (например, биомаса, термопомпи и слънчево затопляне на въздух/вода), енергия (включително възобновяеми енергийни източници като слънчева енергия, вятър, вълни, водо- и геотермална енергия и т.н., но също и конвенционални технологии, като например газови/парни турбини и бутални двигатели) и комбинирано отопление и производство на електроенергия (или комбинирано производство).

Програмно осигуряване и данни
В тези аналитични инструменти са вградени бази данни за продукти, проекти, хидрологични и климатични бази данни (по-късно с местоположенията на 6 700 наземни станции плюс сателитни данни от NASA, покриващи цялата повърхност на планетата), както и линкове към световни карти на енергийните ресурси. И, за да помогне на потребителите бързо да започнат анализа, RETScreen има вградена обширна база данни с универсални шаблони за поекти в областта на чистата енергия.

Няма друг инструмент, който да подпомага провеждането на толкова обширен анализ.

Обучение
Обучение

Обучението е вградена функция в RETScreen. В изтегления софтуер или на уебсайта има безплатни модули за обучение с различна продължителност, от единична лекция до многодневен курс. Взети заедно, модулите за обучение са достатъчни за 2-4 седмичен интензивен или 1-2 семестъра обикновен курс. В материалите за обучение са включени:
  • обширни уебкастове, презентации и бележки от лектори;
  • многобройни курсове за обучение, включващи домашни задания, вече разработени решения и информация как проектите са били изпълнени в реалния свят;
  • подробно ръководство за потребителя;
  • електронен учебник, който представя подробна информация за използваните в моделите алгоритми;
  • набор от правни инструменти относно чиста енергия, включително примерни правни документи

Партньори

Процесът на разработка на RETScreen е пример за успешно международно сътрудничество. RETScreen е разработен и се поддържа от канадското правителство посредством центъра за изследвания CanmetENERGY на Natural Resources Canada във Varennes, Quebec и се поддържа от международна мрежа от експерти от индустрията, правителството и науката. Списъкът с най- важните партньори включва Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (NASA), Партньорството за възобновяема енергия и енергийна ефективност (REEEP), Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Глобалния екологичен фонд (GEF).
Партньори
Заключение

С RETScreen, Канада е в челните редици на развитието на чисти енергийни технологии - решаващ елемент в борбата срещу промените в климата. Международно признат за уникалните си постижения, RETScreen разширява и активизира световния пазар на технологии за възобновяема енергия, насърчава прилагането на мерки за енергийна ефективност и допринася за устойчиво енергийно бъдеще. Тъй като светът се опитва да вземе мекиm срещу промените в климата, както и мерки за по-нататъшно опазване на околната среда, Канада възнамерява да подпомогне усилията в страната и в чужбина. RETScreen може и ще има значителен положителен ефект върху глобалната индустрия от възобновяеми източници на чиста енергия.

Съветваме ви да изтеглите софтуера от сайта ни и да опитате сами силата на RETScreen. И, ако вие сте убедени в стойността на безплатния ни софтуер, моля, споделете RETScreen с вашите
приятели и колеги.