Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Symbole du gouvernement du Canada
เพิ่มศักยภาพการตัดสินใจด้านการใช้พลังงานสะอาด
RETScreen คืออะไร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด *.pdf (1.67 MB)


RETScreen® International
www.retscreen.net

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงการพลังงานสะอาดของ  RETScreen
ภาพรวม

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงการพลังงานสะอาดของ RETScreen คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สะอาดชั้นนำของโลก ซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดทำให้ฟรีโดยรัฐบาลแคนาดา เพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศแคนาดาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินนโยบายในทิศทางเดียวกัน ในการชี้ให้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและการลดมลภาวะ RETScreen คือ ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดการกับโครงการพลังงานสะอาดได้ทั่วโลก

RETScreen สามารถลดต้นทุน (ทั้งเม็ดเงินและเวลา) ที่เชื่อมโยงกับการบ่งชี้และการประเมินโครงการด้านพลังงานต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเห็นผล ต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และขั้นตอนงานวิศวกรรม คืออุปสรรคขัดขวางการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างฉลาด ซอฟต์แวร์ RETScreen ช่วยกำจัดอุปสรรคเหล่านี้ และลดต้นทุนการบริหารจัดการโครงการและการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด

RETScreen เปิดโอกาสให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้ที่เป็นมืออาชีพตัดสินใจได้ว่าโครงการพลังงานทดแทน, การใช้พลังงานอย่างฉลาด หรือ ระบบผลิตพลังงานร่วม ที่เสนอมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ว่าโครงการประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ ซอฟต์แวร์ RETScreen จะช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีต้นทุนที่ต่ำมาก

RETScreen เป็นซอฟต์แวร์ที่:
  • ใช้โดยประชาชนมากกว่า 425,000 คนใน 222 ประเทศและพรมแดน
  • มีให้เลือกใช้ใน 35 ภาษาครอบคลุมมากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก
  • กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 600 แห่งในทั่วโลก

RETScreen ทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกประหยัดต้นทุนได้มากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2013 ด้วยประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาด ซอฟต์แวร์ RETScreen จึงช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทางอ้อมได้อย่างเด่นชัด คาดว่าปริมาณที่ลดลงนี้น่าจะอยู่ที่ราว 20 ล้านตันต่อปีภายในปี 2013 และเมื่อถึงปี 2013 คาดว่า ซอฟต์แวร์ RETScreen จะช่วยเร่งให้เกิดการติดตั้งโรงงานพลังงานสะอาดขนาด 24 GW เป็นอย่างน้อยในทั่วโลก ด้วยมูลค่าประมาณ 41,000 ล้านดอลลาร์


การวิเคราะห์มาตรฐานด้วย 5 ขั้นตอน
ซอฟต์แวร์และข้อมูล

RETScreen คือผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุดในผลิตภัณฑ์จำพวกเดียวกัน ช่วยให้วิศวกร สถาปนิก และนักวางแผนการเงินสามารถจำลองต้นแบบและวิเคราะห์โครงการพลังงานสะอาด ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสามารถทำการวิเคราะห์มาตรฐานที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์พลังงาน การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ค่ามลพิษ การวิเคราะห์การเงินและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว/ความเสี่ยง

เทคโนโลยีที่รวมอยู่ในต้นแบบโครงการ RETScreen ล้วนครอบคลุมในทุกเรื่อง และรวมความถึงแหล่งกำเนิดพลังงานสะอาดทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ รวมถึงแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีดั้งเดิม ตัวอย่างของต้นแบบโครงการเหล่านี้ประกอบด้วย: การใช้พลังงานอย่างฉลาด (นับตั้งแต่โรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปจนถึงที่พักอาศัย) การใช้ความร้อนและความเย็น (เช่น พลังงานชีวมวล ปั๊มความร้อนและการทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) พลังงาน (รวมถึงพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ลม คลื่น น้ำ ความร้อนใต้ดิน เป็นต้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กังหันแก๊ส/กังหันไอน้ำและเครื่องจักรไอน้ำแบบสูบขึ้นลง) และ การผสมระหว่างความร้อนและกำลัง (หรือระบบผลิตพลังงานร่วม)

ชุดของฐานข้อมูลที่รวมเข้ากับโปรแกรม
สิ่งที่นำมารวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ โครงการ อุทกวิทยาและสภาวะอากาศ (โดยฐานข้อมูลสภาวะอากาศมีสถานีภาคพื้นดิน 6,700 แห่ง กระจายตามที่ต่างๆ และข้อมูลดาวเทียมของ NASA ที่ ครอบคลุมทั่วพื้นผิวของดาวพระเคราะห์) รวมถึงการเชื่อมโยงสู่แผนที่ แหล่งพลังงานในทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว RETScreen ได้สร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมในเรื่องต้นแบบโครงการพลังงานสะอาดโดยทั่วๆ ไป

ไม่มีเครื่องมือใดที่ช่วยทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดและครบถ้วนเช่นนี้อีกแล้ว


การฝึกอบรมและเอกสารสนับสนุนครบชุด
การฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่รวมอยู่ภายใน RETScreen การฝึกอบรมรวมอยู่ภายในซอฟต์แวร์ ที่ดาวน์โหลด หรือบนเว็บไซต์ หลักสูตรการฝึกอบรมนี้เป็นแบบให้เปล่า มีระยะเวลาศึกษาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การฟังบรรยายหนึ่งครั้งจนถึงหลักสูตรที่ใช้เวลาหลายวัน หลักสูตรการฝึกอบรมจะพัฒนาเป็นหลักสูตรแบบเข้มข้นที่ใช้เวลาศึกษา 2-4 สัปดาห์หรือระยะเวลาศึกษาปกติ 1-2 เทอม สิ่งที่รวมอยู่ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้:
  • เว็บคาสต์ที่มีเนื้อหาครอบคลุม สไลด์งานนำเสนอและบันทึกย่อของผู้บรรยาย
  • กรณีศึกษา หลายๆ กรณี รวมถึง การมอบหมายงาน, การค้นหาคำตอบ และข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง
  • คู่มือผู้ใช้ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
  • แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะอธิบายเรื่องอัลกอริทึมที่ใช้ในต้นแบบอย่างละเอียด
  • ชุดเครื่องมือทางกฎหมายสำหรับพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย

พันธมิตร

กระบวนการพัฒนา RETScreen ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จ RETScreen ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาโดยรัฐบาลแห่งแคนาดาผ่านทาง ศูนย์วิจัย CanmetENERGY ของ Natural Resources Canada ใน Varennes, Quebec และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระหว่างประเทศของ ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม รัฐบาลและแหล่งวิชาการต่างๆ พันธมิตรที่สำคัญประกอบด้วย องค์การบริหารการเงินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (์NASA), กลุ่มร่วมทุนพลังงานทดแทนและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ (REEEP), แผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (UNEP) และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF)
พันธมิตร
บทสรุป

ด้วย RETScreen แคนาดาจึงกลายเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ RETScreen ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกจากความสำเร็จที่โดดเด่น ได้ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของตลาดเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในทั่วโลก โน้มนำให้เกิดการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฉลาด และสร้างอนาคตที่จะมีพลังงานอย่างยั่งยืน ขณะที่ทั่วโลกกำลังหันมาสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รัฐบาลแคนาดามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกให้เกิดความพยายามดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ RETScreen สามารถและจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกอย่างเด่นชัดต่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั่วโลก

เราขอสนับสนุนให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของเรา และทำความคุ้นเคยกับประสิทธิภาพของ RETScreen ด้วยตัวคุณเอง และถ้าคุณเชื่อมั่นในคุณค่าที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ฟรีของเรา โปรดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ RETScreen ในหมู่เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานของคุณ